Registrace
Přidáno: 12/11/2014

Stanovy chapteru

STANOVY  Harley Owners Group Praha Chapter, spolek

 

 1. Sdružení Harley Owners Group Praha Chapter založené ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinnosti zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, dále jen „NOZ“, tedy od 1. ledna 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
 2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

 1. Název Harley Owners Group Praha Chapter se s ohledem na § 216 NOZ mění na Harley Owners Group Praha Chapter, spolek.
 2. Spolek s názvem Harley Owners Group Praha Chapter, spolek, dále také jen „spolek“, je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří mají společný zájem o motocykly tovární značky Harley-Davidson.
 3. Sídlo: Praha Adresa sídla je: U Šalamounky 41, 15800 Praha 5.
 4. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo: 63839679.

 1. Veškerá činnost spolku je založena na společném zájmu členů spolku o motocykly tovární značky Harley-Davidson, má ryze nepolitický a nevýdělečný charakter a vychází z rodinné filosofie vlastní Harley Owners Group, dále také jen „H.O.G.“, a společnosti Harley-Davidson Motor Co.
 2. Hlavní činnosti spolku je především sdružování osob, které jsou členy H.O.G., zejména za účelem:
  1. pořádání společných vyjížděk na motocyklech Harley-Davidson,
  2. pořádání setkání majitelů motocyklů tovární značky Harley-Davidson, a to jak na úrovni H.O.G. Praha Chapter, tak i na národní a mezinárodní úrovni,
  3. spolupráce se spolky, kluby a jinými organizacemi v České republice a v zahraničí s podobným zaměřením a předmětem činnosti,
  4. vydávání vlastních tiskovin za účelem vzájemné informovanosti členů a propagace vlastní činnosti, jakož i činnosti H.O.G.
  5. zajištění výroby a distribuce předmětů s klubovým označením jako jsou srazové plakety, odznaky, samolepky, oblečení včetně doplňků a dárkových předmětů,
 3. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činnosti spolek používá především k podpoře svých hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 1. Patronem spolku je autorizovaný dealer motocyklů Harley-Davidson v České republice, dále také jen „dealer“, kterým ke dni přijetí těchto stanov je společnost: Klasik Moto a.s., sídlo: U Šalamounky 769/41, 158 00 Praha 5, IČ: 257 35 781.
 2. Dojde-li k jakékoliv změně v osobě autorizovaného dealera motocyklů Harley-Davidson, stává se nový autorizovaný dealer též i současné novým patronem spolku.

 1. Řádným členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, která prokáže, že je členem H.O.G., a která se ztotožňuje s účelem a hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku. Členství jsou tři druhy:
  1. Čekatel na členství – tento čekatel nemá právo nosit označení spolku, nemůže volit a hlasovat
  2. Řádný člen – tento člen má veškeré výhody a povinnosti plynoucí z členství ve spolku
  3. Čestný člen – tento člen, oproti řádnému členovi nemusí hradit členské poplatky
 2. Přijímání nových členů H.O.G. – viz. www.hogpraha.cz – Jak se stát členem?.
 3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání, a to podle obecných zásad členství uvedených v článku VI. těchto stanov.
 4. Spolek vede seznam členů. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten tak odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Případné zpřístupnění a další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.

 1. Členská práva, která přísluší všem řádným členům:
  1. využívat výhod vyplývající z činnosti spolku,
  2. účastnit se všech společných akcí, vyjížděk a setkání pořádaných spolkem,
  3. být informován o činnosti spolku, uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku, podílet se na řízení spolku,
  4. účastnit se členských schůzi, předkládat na těchto schůzích návrhy, volit, a pokud je člen plně svéprávný (není omezen ve svéprávnosti), též být volen do orgánů spolku,
  5. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.
  6. ukončit kdykoli své členství.
 2. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni řádní členové:
  1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku,
  2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy i nepsané standardy chování členů spolku,
  3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku,
  4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti,
  5. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností ve spolku,
  6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen,
  7. dle svého nejlepšího vědomí reprezentovat spolek na veřejnosti.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti snížit či prominout jsou-li pro to vážně důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor. Člen, který nemá splněny finanční povinnosti vůči spolku nesmí na členské schůzi vykonávat hlasovací právo. K jeho osobě se nepřihlíží při stanovení usnášeníschopnosti členské schůze a při určení potřebné většiny.

 1. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena na základě jeho žádosti,
  2. zánikem členství v H.O.G.,
  3. pozbytí vlastnictví motocyklu Harley-Davidson nebo vztah k němu (spolujezdec),
  4. vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplaceni; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
  5. vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usneseni a rozhodnutí orgánů spolku nebo jiných členských povinnosti, poškozování zájmů spolku či nezájem o činnost spolku,
  6. úmrtím fyzické osoby,
  7. na základě rozhodnutí dealera,
  8. důvodem k ukončení členství může být členství nebo žádost o členství v jiném nebo podobném klubu, spolku,
  9. důvodem k ukončení členství mohou být veřejná prohlášení dehonestující spolek nebo jeho členy
  10.  zánikem spolku bez právního nástupce.
 2. Vystoupení člena na základě jeho žádosti: Členství zaniká okamžikem, kdy je výboru doručena písemná žádost člena o vystoupeni. To obdobně platí i pro oznámení o ukončení čekatelství.
  1. Zánik členství vyloučením:

  Návrh na vyloučení může výboru podat kterýkoliv řádný člen spolku. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Vyloučení musí schválit dealer. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl. Vyloučený člen nemá právo nosit označení příslušnosti spolku. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze,
  2. výbor,
  3. ředitel.

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.
 2. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členůspolku, popř. výbor, ředitel nebo dealer, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručenítakového podnětu. Nesvolá-li v tomto případě výbor členskou schůzi do 30 dnů oddoručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
 3. Členskou schůzi svolává výbor pozvánkou. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka na řádnou členskou schůzi musí být zaslána všem členům na adresu jejich bydliště nebo na emailové adresy nejméně 30 dnů před jejím konáním. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 4. Členská schůze ve své působnosti zejména:
  1. projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku,
  2. projednává a schvaluje vyúčtování hospodaření za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období,
  3. schvaluje výši, splatnost a strukturu členských příspěvků na další období,
  4. rozhoduje o návrhu výboru na vyloučení člena,
  5. rozhoduje o změně stanov spolku,
  6. volí a odvolává členy výboru spolku, který je zpravidla pětičlenný.
  7. volí a odvolává další funkcionáře spolku vyjmenované v článku XII. stanov
  8. rozhoduje o zrušení spolku
 5. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných účastníků.
 6. K platnosti usneseni členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 7. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba souhlasu alespoň 3/5 většiny přítomných.
 8. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných.
 9. Zasedání členské schůze řídí předsedající, zpravidla ředitel nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze těž její volební řád.
 10. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, a jaká byla přijata usnesení. Zápis ze zasedání členské schůze podepisuje předsedající a zapisovatel. Vyhotovení zápisu z členské schůze zajistí ředitel a do 30-ti dnů od jejího konání musí být zaslán všem členům.

 1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 2. Členové výboru jsou voleni ředitelem, který je volen členskou schůzí, ředitel jakožto statutární orgán spolku, dále volí ředitel asistenta ředitele, sekretáře a pokladníka. Členem výboru je vždy zástupce dealera, který je do funkce jmenován patronem. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté. Výbor může být rozšířen i o další funkcionáře, kteří jsou do výboru kooptováni stejně jako v případě rezignace některého z členů výboru. Kumulace funkcí je přípustná.
 3. Výbor svolává k zasedání ředitel nebo v případě, kdy tak ředitel nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru. Jednání výboru se konají dle podle potřeby nebo na žádost člena výboru či dealera.
 4. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Při rovnosti hlasů členů výboru, rozhoduje hlas dealera, který má vzhledem ke své odpovědnosti za ochrannou známku H.O.G. vůči jejímu majiteli i tzv. právo veta.
 5. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.
 6. Výbor zejména:
  1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
  2. organizuje a řídí činnost spolku,
  3. chvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovněsvěřeno do působnosti členské schůze,
  4. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
  5. zabezpečuje plnění činností spolku mezi v období mezi členskými schůzemi

 1. Ředitel je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek ve všech záležitostech. Ředitel je členem výboru. Funkční období ředitele je tříleté.
 2. Ředitel zastupuje spolek a jedná jménem spolku samostatně. Za spolek může rovněž jednat ředitelem zmocněný člen výboru, zpravidla asistent ředitele.
 3. Ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a výboru. V případě, že ředitel nebo jím zmocněný člen výboru jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, jsou povinni nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 4. Ředitel předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti spolku, návrhy na jmenování či odvolání členů výboru, je oprávněn nakládat s finančními prostředky spolku v souladu s rozhodnutími členské schůze či výboru a dle potřeb komunikuje s H.O.G. International.
 5. Písemná právní jednání, která ředitel činí a podepisuje za spolek, podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 6. Ředitel kontroluje průběžně činnost pokladníka.

 1. Asistent ředitele v případě nepřítomnosti ředitele, či pokud tak byl pověřen ředitelem, přebírá jeho práva a povinnosti. Dále je zodpovědný za administrativu spolku, rozesílá pozvánky na členské schůze, pořizuje zápisy z členských schůzí a jednání výboru, pravidelně kontroluje platnost členství členů spolku v H.O.G. Dle potřeb spolku komunikuje s H.O.G. International.
 2. Sekretář v případě nepřítomnosti asistenta ředitele přebírá jeho práva a povinnosti, zpracovává výroční zprávu o činnosti spolku, organizuje chapterové schůze spolku, zajišťuje komunikaci a plánování akcí s ostatními chaptery H.O.G. Dle potřeb spolku komunikuje s H.O.G. International.
 3. Pokladník je zodpovědný za vybírání členských příspěvků a správu financí spolku. Pokladník má též právo disponovat s finančními prostředky spolku po schválení výborem. Pokladník je povinen předložit členské schůzi ke schválení zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období a návrh rozpočtu na příští období. Pokladník eviduje platnost členství členů spolku v H.O.G. Dle potřeb Spolku komunikuje s H.O.G. International.

Dalšími funkcionáři spolku jsou:

 1. Activities Officer odpovídá za uspořádání a administrativu akcí pořádaných spolkem ve svém místě působení – Divizi.
 2. Road Captain plánuje trasy pro vyjížďky a přesuny. Je povinen jet vždy jako první a starat se o bezpečný průjezd všech účastníků. V případě návštěvy zařízení, ve kterém se podávají alkoholické nápoje, je povinen všem členům spolku osobně domluvit, aby nepožívali alkoholické nápoje před jízdou.
 3. Ladies of Harley Officer připravuje ženskou část členské základny k aktivnějšímu zapojení do činnosti spolku.
 4. Editor je autorem, tvůrcem, zařizovatelem a distributorem všech publikací spolku včetně tzv. chapter newsletters.
 5. Safety Officer vzdělává členy spolku o programu tzv. Safe Rider Skills a dalších pravidlech bezpečnosti provozu. Asistuje Road Captainovi při přesunech a vyjížďkách.
 6. Fotograf zajišťuje obrazovou dokumentaci o činnosti spolku.
 7. Kronikář vede kroniku spolku.
 8. Webmaster zajišťuje zpracování a aktualizaci webových stránek.
 9. Membership Officer řeší veškeré relevantní problémy týkající se členství ve spolku a v H.O.G.

Funkční období těchto dalších funkcionářů je tříleté.

 1. Dealer jako kontrolní orgán dohlíží na výkon působnosti výboru a na činnost spolku jako celku a zajišťuje soulad činnosti spolku s filosofií Harley Owners Group a společnosti Harley-Davidson Motor Co.
 2. Dealer schvaluje všechna pravidla pro činnost spolku a veškerou publikační činnost spolku, jakož i jeho finanční přispěvatele.
 3. Dealer má právo odmítnout nebo zrušit členství člena spolku. Ratifikuje výši členského příspěvku určeného na náklady spojené s vydáváním tiskovin a informováním členů.
 4. Dealer má právo veta na rozhodnutí výboru a je rozhodčím a poradním orgánem v případě sporných situací uvnitř spolku.

 1. Majetek spolku slouží k účelům, které jsou v souladu s jeho posláním a ve společném zájmu jeho členů včetně správy spolku. Činnost spolku má neziskový charakter.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména příjmy ze stanovených členských příspěvků, příjmy z vlastní činnosti, příjmy z účelových příspěvků, veřejných a neveřejných rozpočtů nebo darů, příjmy, dary a dotace od patrona. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 3. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké poslání a účelu spolku. Spolek zaniká ke dni jeho výmazu ze spolkového rejstříku.

 1. Veškerá další činnost spojená s fungováním spolku neupravená těmito stanovami by měla být v souladu s doporučením tzv. Annual Charter For H.O.G. Chapters, které zveřejňuje výrobce motocyklů Harley-Davidson společnost Harley-Davidson Motor Co. Tato doporučení jsou pro všechny členy volně k nahlédnutí u dealera nebo u ředitele.
 2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými předpisy českého práva, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

 

V Praze dne 20.7.2016

Harley Owners Group Praha Chapter, spolek